QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

免费自助文章链接,禁止站外链接:一次最多7天

大佬求助 熊大 请帮帮我 商店列表的问题

我填了商店列表   物品代码是从type复制过来的

但是添加好以后 进游戏  显示一大排V   没有购买价格
列表是这样的  上面的宝马分类是正常的  下面的游戏里就不显示了

    <Category> MercedesG65 6x6
                BMW_X6M,                                                                  V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Black,                                                            V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Red,                                                              V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Blue,                                                             V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Green,                                                            V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_White,                                                            V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Green_GoldM,                                                      V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Red_GoldM,                                                        V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Blue_GoldM,                                                       V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_Black_GoldM,                                                      V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_White_GoldM,                                                      V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_White_OLD2,                                                       V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_White_OLD,                                                        V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_OLD2,                                                             V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_OLD,                                                              V,                   50000,                50000
                BMW_X6M_GoldM,                                                             V,                  50000,                50000
    <Category> CrSk
            CrSk_Bentley_Continental_GT_11                                           V,100000, -1
                CrSk_Bentley_Continental_GT_11_Silver                                    V,100000, -1
                CrSk_Bentley_Continental_GT_11_Black                                     V,100000, -1
                CrSk_Bentley_Continental_GT_11_Pink                                      V,100000, -1
                CrSk_Rolls_Royce_Wraith                                                  V,100000, -1
                CrSk_Rolls_Royce_Wraith_BlueTop                                          V,100000, -1
                CrSk_Rolls_Royce_Wraith_OrangeTop                                        V,100000, -1
                CrSk_Koenigsegg_Agera_R_Fix_CamoGreen                                    V,100000, -1
                CrSk_Koenigsegg_Agera_R_Fix_Chrome                                       V,100000, -1
                CrSk_Koenigsegg_Agera_R_Fix_White                                        V,100000, -1
                CrSk_Koenigsegg_Agera_R_Fix_Red                                          V,100000, -1
                CrSk_Koenigsegg_Agera_R_Fix                                              V,100000, -1
                CrSk_Lamborghini_Urus_Pink                                               V,100000, -1
                CrSk_Lamborghini_Urus                                                    V,100000, -1
                CrSk_Bugatti_Chiron_SS_300                                               V,100000, -1
                Aston_white                                                              V,100000, -1
                Aston_black                                                              V,100000, -1
                Aston_Grey                                                               V,100000, -1
                Aston_Red                                                                V,100000, -1
                Aston                                                                    V,100000, -1
                CrSk_Porsche_911Speedster                                                V,100000, -1
                CrSk_Porsche_911Speedster_Green                                          V,100000, -1
                CrSk_Porsche_911Speedster_Pink                                           V,100000, -1

大神点评4

上面正常的话,
除了开头的代码,后面V之后的全部照抄上面的就解决了,
2022-8-14 23:33:35

注意到了吗,下面的格式错误,每行第一串代码后缺少“,”
2022-8-16 00:23:25

愿你不再独闯 发表于 2022-8-16 00:23
注意到了吗,下面的格式错误,每行第一串代码后缺少“,”

谢谢  哎呀 太感谢了
2022-8-17 00:05:22

熊天琪 发表于 2022-8-14 23:33
上面正常的话,
除了开头的代码,后面V之后的全部照抄上面的就解决了,

谢谢熊大指点
2022-8-17 00:10:39